Четири са обектите на територията на „Тютюневия град“, които са декларирани недвижими културни ценности


Националният институт за недвижимо културно наследство е държавният орган, който определя статута на сградите и обектите, класифицирани като недвижимо културно наследство. Декларирането на обекти, които могат да бъдат определени като недвижими културни ценности, се извършва със заповед на министъра на културата по предложение на директора на НИНКН, въз основа на предварителната оценка по чл. 57, ал. 3 и 4 от Закона за културното наследство. Предложението включва предварителна категоризация, класификация и временни режими за опазване на тези обекти. Временният режим за опазване на недвижими обекти, влиза в сила от датата на уведомяването на собственика им по ал. 2 и е задължителен за всички физически и юридически лица. Декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на този закон. Декларираните недвижими обекти подлежат на заключителна оценка във връзка с регистрирането им като културни ценности, която се извършва от НИНКН при взаимодействие със специализирани институции и компетентни лица. В тригодишен срок от влизането в сила на закона директорът на НИНКН предлага по реда на чл. 64 за регистриране или за отписване на заварените декларирани недвижими паметници на културата.

С протокол № 5 от 22.05.2000 г. от НСОПК /Националния съвет за опазване паметниците на културата/ статут на групова недвижима културна ценност - групова архитектурно-строителна недвижима културнна ценност - система от улични ансамбли имат сградите от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Цанко Дюстабанов“.


Тютюнев склад на ул. Капитан Андреев 2-4, Пловдив, Тютюневият град, складовете на Димитър Кудоглу

Складовете на Димитър Кудоглу

 • Тютюнев склад на ул."Капитан Андреев" №2
 • № на квартал:  304
 • Кадастрални данни: пл. № 671
 • Статус: деклариран, писмо №395 / 13.02.85 г. на Националния институт за паметници на културата.

На 20 август 2016 г. избухна голям пожар, който обхвана и трите склада, разположени на парцела, нанасяйки непоправими щети. Тук може да видите актуалното състояние на складовете към момента след пожара.

| вижте повече |


Тютюнев склад на ул. Екзарх Йосиф 13, Тютюневият град, Пловдив

Склад на ул. Екзарх Йосиф

 • Тютюнев слад на ул."Иван Вазов" и ул."Екзарх Йосиф" №13
 • № на квартал: 304
 • Кадастрални данни: пл. № 671
 • Статус: деклариран, писмо №395 / 13.02.85 г. на Националния институт за паметници на културата

На 20 август 2016 г. избухна голям пожар, който обхвана и трите склада, разположени на парцела, нанасяйки непоправими щети.

| вижте повече |


Тютюнев склад ул. Екзарх Йосиф 16, Пловдив, Тютюневият град

Тютюнев склад на "Съединени тютюневи фабрики" - Картела

 • Тютюнев склад на "Съединени тютюневи фабрики" - Картела на ул."Екзарх Йосиф" №16
 • № на квартал: 283
 • Кадастрални данни: пл. № 668
 • Статус: деклариран, писмо № 395 / 13.02.85 г. на Националния институт за паметници на културата.

| вижте повече |


Бивш склад на Ориенттабако

 • Тютюнев склад ул."Одрин" и на ул."Д-р Г.М.Димитров"
 • № на квартал: 284
 • Кадастрални данни: пл.№620
 • Статус: деклариран, писмо №395 / 13.02.85 г. на Националния институт за паметници на културата.

На 06.03.2016 г. започнаха действия по разрушаване на сградата от собстневиците й.

Пловдив 2019 неведнъж е заявявала своята позиция за запазването на автентичния вид на сградите и обновяването им за културни функции. Съдбата и статутът на масивните сгради стоят нерешени от повече от 20 години, което води и тяхното постепенно превръщане в руини. Не ни се иска да вярваме, че Европейска столица на културата се е превърнала в заплаха за техните собственици. 

Европейска столица на културата е преди всичко възможност за града да бъде обларогороден и съживен със средствата и енергията на културата. Надяваме се, че общественият глас, който се вдигна при събарянето на поредния склад и огромната тревога, споделена по време на пожара на 20 август, да бъде активен стимул и участник в решенията, формиращи частично съдбата на сградите и облика на квартала.


Споделете това в: