Eвропейската комисия с доклад за оценка от инициативата „Европейска столица на културата“ в Пловдив и Матера

Последващата оценка на Европейските столици на културата през 2019 г. се извършва от външна компания „Екорис“ по поръчка на Европейската комисия. Оценката е част пълния цикъл от мониторинги, които комисията извършва, върху кандидатстването и реализацията на инициативата. За целта в края на февруари – началото на март 2020 г. експерти на компанията извършиха проучване в двата града, което се основава на всички налични данни по писмени източници – отчети, мониторингови доклади, публикации, статистика, публикуваното на уебсайтовете на организациите и в интернет пространството, както и провеждане на интервюта с ключови заинтересовани страни. Поради разпространението на COVID-19 планираните посещения в двата града не са реализирани и интервютата са заменени от дистанционни и онлайн срещи. Проведени са общо 60 интервюта. Оценката се фокусира основно върху това как градовете са разработили своята кандидатура и културна програма, как са изпълнили своята година на ЕСК, ползите и въздействията, както и всички проблеми, свързани с наследството, които градовете са изпитали. На базата на този опит се извличат препоръки за последващи действия на комисията по отношение на организиране на инициативата, като поощряване на бъдещите столици да развиват съвместни комуникационни кампании, развиване на уменията на културния сектор да се самоиздържа и финансира, което да не позволи разпиляване на постигнатия напредък след приключване на важната година и т.н. Една от целите на тази последваща оценка на инициативата е именно да подпомогне нейното по-нататъшно успешно реализиране и да изведе важни уроци от постигнатото до тук. Основните теми, които се анализират в доклада на комисията, са бюджет за реализацията на инициативата и съотношението между публично и частно финансиране; дейност на отговорните организации; изпълнение на програмата и основните критерии за постигане на европейско измерение и включване на граждани; ефекти и трайно въздействие на инициативата върху градовете.

В доклада не се прави паралел между Пловдив и Матера. Те се оценяват индивидуално на базата на местните особености, на планираните бюджети и на основните теми и концепции от програмите им. За Пловдив специално се отбелязва, че проектът е осъществен със значително по-малък от първоначално планирания бюджет, както и основните предизвикателства при набирането на необходимия ресурс. Докладът оценява високо усилията на екипа на Фондация „Пловдив 2019“ за следване на предварително заложената програма и отбелязва, че въпреки въздействието на външни фактори, опитът за политически намеси и невъзможността за реализирането на някои от предварително заложените проекти Фондацията успява да осъществи по-голямата част от предварително заложеното по програма, да обживее Тютюневия град за годината на титлата и да реализира резидента програма за артисти, специално посветена на остров Адата и река Марица.

Общо 513 културни събития се провеждат в Пловдив през годината ЕСК, а 54 събития, свързани с ЕСК, са проведени в други градове в България и в чужбина. В сравнение с предишни години, съдържанието на културната програма е много разнообразно и варира от стандартни форми на изкуството до по-иновативно съдържание като екологични интервенции и инициативи за съвместно творчество с групи в неравностойно положение. Последващата оценка отбелязва специално, че проектът ЕСК в Пловдив е особено успешен в областите на сценичните и визуалните изкуства. Положителните въздействия са особено видими по отношение на големите, утвърдени културни оператори като Държавната опера, Драматичния театър и Държавния куклен театър в Пловдив, като всички те успяват да увеличат своя репертоар и представят висококачествени продукции. Независимо от това ЕСК успява да хвърли светлина и върху редица новопоявили се млади художници и някои специализирани проекти в областта на съвременното изкуство.По отношение на ефектите на инициативата в Пловдив докладът специално засяга увеличаването на броя на ползвателите на култура, тъй като делът на хората, посещаващи културни събития в града, се е увеличил значително – от 27% през 2017 г. до 44% през 2019 г. Нивата на посещаемост в годината ЕСК също са високи, тъй като резултатите от проучването разкриват, че 60% от жителите на града са присъствали на поне едно културно събитие през 2019 г. Като цяло 1 528 432 души са посетили събитията по ЕСК в Пловдив през 2019 г., от които 80% национални посетители, 11% жители на Пловдив, а около 9% международни посетители.

По отношение на стимулирането на достъпа, ЕСК въведе социално измерение в културното съдържание, тъй като събитията са достъпни за „нови“ социални групи, които преди това не са били активни участници в културния живот (включително тези от ромските общности). Около 600 роми взимат участия в семинари, образователни събития и практически инициативи, като достигнатата аудитория е 2000 роми. Въпреки че това може да се разглежда като скромен резултат, Пловдив, през програмата си, предприе някои първоначални стъпки за преодоляване на предразсъдъците и разширяване на достъпа до култура за всички местни общности. Другият положителен аспект, специално отбелязан в доклада, е, че за разлика от други градове и въпреки намаления си оперативен бюджет, Пловдив 2019 не използва финансирането от наградата „Мелина Меркури“ за оперативни разходи, а разпределя целия размер на наградата за културни проекти и наследство през годините след ЕСК. Отбелязва се също, че Пловдив 2019 осигурява висока степен на прозрачност по отношение на финансирането, тъй като годишните доклади на Фондацията с подробности за изпълнените дейности, приходи и разходи за съответната година, са публикувани на официалния им уебсайт. За финал докладът отчита, че както никога досега, гражданите на Матера и Пловдив са получили възможност да имат достъп и да участват в широк спектър от разнообразни културни дейности. И в двата града културните програми включват силно европейско измерение, събирайки творци от цяла Европа, и засягат важни социални теми като увреждания и достъпност, миграция и интеграция в местните общности, както и включване на малцинствата и хората, изложени на по-голям риск от социално изключване. Международният профил на двата града също беше значително повишен, „поставяйки ги на картата“ и засилвайки присъствието на международни туристи. Местният културен сектор също беше укрепен от възможностите, разкрити от ЕСК, както и от участието в множество дейности за изграждане на капацитет, организирани от градовете.

Обобщение на доклада на английски език може да прочетете онлайн ТУК или да свалите в пдф-формат ТУК. Обобщението е достъпно също на френски и немски езици от този линк. Превод на български език може да намерите ТУК

Официалният пълен доклад на английски език може да намерите ТУК за прочит онлайн и ТУК за сваляне в пдф-формат. Превод на български език може да прочетете ТУК.

Споделете това в: